Olga Krasova for LATEST Magazine by Aleksander Salski